Rezerwacje

ZASADY REZERWACJI

Załącznik nr 2 do REGULAMINU Ośrodka ZHR Ząbiu

1. Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w Ośrodku ZHR w Ząbiu.

2. Zawarcie rezerwacji danego domku/miejsca w określonym terminie dokonuje się w RECEPCJI OŚRODKA osobiście, telefonicznie (nr tel. +48 730 511 944) lub pocztą elektroniczną ([email protected]).

3. RECEPCJA OŚRODKA informuje o możliwości rezerwacji oraz o wysokości kosztu pobytu i wynikającej z tego wartości 20% zadatku wnoszonego na poczet rezerwacji. Zadatek może być wniesiony gotówką lub za pomocą karty bankowej bezpośrednio w RECEPCJI OŚRODKA oraz przelewem na rachunek bankowy OŚRODKA.

4. W terminie 7 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji, GOŚĆ zobowiązany jest do wniesienia zadatku z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, na którą dokonywana jest rezerwacja oraz zarezerwowanego domku oraz okresu rezerwacji. Zadatek może być wniesiony gotówką lub za pomocą karty bankowej bezpośrednio w RECEPCJI OŚRODKA lub przelewem na rachunek bankowy OŚRODKA o numerze 31 1090 2590 0000 0001 3100 6087 Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku w podanym terminie.

5. Brak wniesienia zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

6. Wniesienie zadatku przez GOŚCI OŚRODKA, w tym przelewem na rachunek bankowy, równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków REGULAMINU OŚRODKA wraz z jego załącznikami.

7. W przypadku wniesienia zadatku i potwierdzenia rezerwacji, czyli zawarcia umowy, GOŚĆ OŚRODKA:
– na 30 dni przed terminem pobytu jest uprawniony do rezygnacji z pobytu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i w takim przypadku wniesiony zadatek jest zwracany w całości w formie wskazanej w pisemnym oświadczeniu. OŚRODEK nie bierze odpowiedzialności za zwrócone środki z tytułu zadatku na błędnie podany przez GOŚCIA OŚRODKA numer rachunku bankowego,
– na 14 dni przed terminem pobytu jest uprawniony do rezygnacji z pobytu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i w takim przypadku wniesiony zadatek jest zwracany w wysokości 50% w formie wskazanej w pisemnym oświadczeniu. OŚRODEK nie bierze odpowiedzialności za zwrócone środki z tytułu zadatku na błędnie podany przez GOŚCIA OŚRODKA numer rachunku bankowego,
– na mniej niż 14 dni przed terminem pobytu jest uprawniony do rezygnacji z pobytu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i w takim przypadku wniesiony zadatek nie podlega zwrotowi i bezpowrotnie stają się własnością OŚRODKA,
– w terminie nie później niż 1 dzień przed pierwszym dniem pobytu może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z rezerwacji i zawartej umowy. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji. Osoba przejmująca prawa i obowiązki GOŚCIA OŚRODKA musi zostać wskazana na piśmie (w tym za pomocą poczty elektronicznej). Wskazana osoba wchodzi w prawa i obowiązki GOŚCIA OŚRODKA, w tym w prawo do zwrotu wniesionego zadatku.

8. Opłaty za pobyt zgodnie z obowiązującym CENNIKIEM należy uiścić przed rozpoczęciem pobytu.

9. W przypadku dodatkowych opłat za pobyt należy je uiścić przed opuszczeniem OŚRODKA.

10. Opłaty można wnieść wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu GOŚCI OŚRODKA, numerem zarezerwowanego domku oraz okresem dokonanej rezerwacji przelewem na rachunek bankowy OŚRODKA o numerze 31 1090 2590 0000 0001 3100 6087. oraz gotówką lub za pomocą karty bankowej bezpośrednio w RECEPCJI OŚRODKA. Potwierdzeniem wniesienia opłat jest paragon fiskalny lub faktura.

11. Niniejsze warunki stanowią integralną część REGULAMINU Ośrodka ZHR w Ząbiu.