Regulamin Ośrodka

REGULAMIN Ośrodka ZHR Ząbiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ośrodek ZHR w Ząbiu zwany dalej OŚRODKIEM prowadzi działalność wychowawczo-edukacyjną oraz rekreacyjno-wypoczynkowo-turystyczną zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
2. Właścicielem OŚRODKA jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie.
3. Zarządcą OŚRODKA jest ZHR Poznańczyk Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W imieniu ZARZĄDCY OŚRODKIEM zarządza KIEROWNIK OŚRODKA, którym jest Marzena Serwa-Sereda.
4. OŚRODEK świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w skategoryzowanych obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach w ciągu roku kalendarzowego. OŚRODEK służy członkom ZHR i wydarzeniom organizowanym przez ZHR, osobom i grupom wspierającym ZHR oraz przyjmuje klientów spoza ZHR. Pobyt dzieci i młodzieży niepełnoletnich na terenie OŚRODKA jest dozwolony tylko pod opieką dorosłych. Wszyscy dalej zwani są GOŚĆMI.
5. Na terenie OŚRODKA mogą przebywać wyłącznie:
– GOŚCIE OŚRODKA, którzy dokonali rezerwacji, opłacili pobyt i w momencie przybycia do OŚRODKA zameldowali się w RECEPCJI,
– osoby odwiedzające GOŚCI OŚRODKA w godzinach 9.00-22.00, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia faktu odwiedzin oraz uzyskania zgody przez GOŚCI OŚRODKA w RECEPCJI OŚRODKA.
Pobyt na terenie OŚRODKA oznacza znajomość i akceptację REGULAMINU OŚRODKA.
6. Obowiązki OŚRODKA:
– udostępnienie zarezerwowanych i opłaconych obiektów na terenie OŚRODKA,
– udostępnienie sanitariatów i bieżące utrzymanie ich w czystości,
– zapewnienie wyżywienia i dostępu do stołówki (zgodnie z rezerwacją i dodatkowymi ustaleniami).
7. Obowiązki GOŚCI OŚRODKA i osób odwiedzających:
– zapoznanie się z REGULAMINEM OŚRODKA,
– przestrzeganie REGULAMINU OŚRODKA, przepisów BHP, przepisów sanitarnych, przepisów przeciwpożarowych,
– bezwzględne stosowanie się w sytuacjach nadzwyczajnych do zaleceń personelu OŚRODKA,
– w celu potwierdzenia tożsamości należy okazać dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960), a w przypadku grup zorganizowanych przedłożyć listę uczestników,
– zgłaszanie personelowi OŚRODKA wszelkich spraw zagrażających bezpieczeństwu GOŚCI i zachowań niezgodnych z REGULAMINEM OŚRODKA.
Wszelkie odstępstwa od REGULAMINU OŚRODKA wraz z załącznikami wymagają ustaleń w formie pisemnej (np. określonych w umowie najmu).
8. Na terenie OŚRODKA zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych, bez zgody KIEROWNIKA OŚRODKA.
9. OŚRODEK nie zezwala GOŚCIOM OŚRODKA na organizację na terenie OŚRODKA, we własnym zakresie imprez, imprez masowych, z wyjątkiem uprzednio uzgodnionych z KIEROWNIKIEM OŚRODKA.
10. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w budynku RECEPCJI OŚRODKA.
11. Wszyscy GOŚCIE OŚRODKA wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), którymi zarządza ZARZĄDCA OŚRODKA, a bezpośrednio odpowiedzialną osobą jest KIEROWNIK OŚRODKA. OŚRODEK nie udziela osobom postronnym informacji o GOŚCIACH OŚRODKA.
12. OŚRODEK nie ponosi odpowiedzialności:
– za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania REGULAMINU OŚRODKA oraz niestosowania się do zaleceń personelu OŚRODKA,
– za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (m.in. silne wiatry, burze, intensywne opady atmosferyczne, zmiany temperatur otoczenia),
– za szkody spowodowane przez innych GOŚCI OŚRODKA,
– za niedogodności spowodowane przez przyczyny niezależne OŚRODKA (np. przerwy w dostawie prądu czy wody),
– za przedmioty pozostawiane przez GOŚCI OŚRODKA w domkach, namiotach, samochodach oraz na wolnym powietrzu.
13. Wszystkie sprawy formalne prowadzi RECEPCJA OŚRODKA, za którą bezpośrednio odpowiedzialny jest KIEROWNIK OŚRODKA lub osoba przez niego wskazana. Wszyscy członkowie personelu OŚRODKA są oznakowani za pomocą indywidualnych identyfikatorów.
14. Do korzystania z OŚRODKA uprawnia dokonana wcześniej i potwierdzona przez OŚRODEK rezerwacja, wniesiona kaucja i opłata za pobyt, zgodnie z ZASADAMI OPŁAT oraz zameldowanie w OŚRODKU.
15. Integralną częścią REGULAMINU OŚRODKA są załączniki: CENNIK I ZASADY REZERWACJI ORAZ OPŁAT (zwany dalej CENNIKIEM) oraz inne regulaminy dotyczące miejsc i działań.

II. RECEPCJA OŚRODKA
1. RECEPCJA OŚRODKA jest czynna w godzinach od 9.00 do 20.00 lub w godzinach podanych na drzwiach RECEPCJI OŚRODKA. W razie potrzeby należy telefonować na następujące numery:
– RECEPCJI OŚRODKA: +48 730 511 944
– pracownik obsługi ośrodka: +48 607 808 071.
2. RECEPCJA OŚRODKA prowadzi wszelkie sprawy formalne związane z pobytem w OŚRODKU:
– przyjmowanie rezerwacji i ich potwierdzanie
– anulowanie rezerwacji
– przyjmowanie opłat związanych z pobytem, w tym kaucji, opłat za pobyt, dodatkowych opłat i rozliczeń i wydawanie potwierdzeń ich złożenia,
– przyjmowanie informacji, w tym reklamacji i skarg, dotyczących OŚRODKA.

III. USŁUGI REALIZOWANE W OŚRODKU
1. Rodzaje pobytów w OŚRODKU:
– pobyty zorganizowane związane w wynajmem domków, postawieniem przyczepy kempingowej, kampera lub rozbiciem namiotów (minimum 2 doby – biwaki, kolonie, obozy, zielone szkoły, konferencje itp.) na podstawie zawartej umowy najmu,
– pobyty indywidualne związane z wynajmem domków (minimum 2 doby) na podstawie potwierdzonej przez OŚRODEK rezerwacji i opłaconego z góry pobytu lub umowy,
– pobyty indywidualne związane z postawieniem przyczepy kempingowej, kampera lub rozbiciem namiotów na podstawie potwierdzonej przez OŚRODEK rezerwacji i opłaconego z góry pobytu lub umowy,
– pobyty indywidualne bez możliwości nocowania w godzinach 9.00-22.00 na podstawie opłaconego z góry pobytu.
2. Szczegóły usług świadczonych przez OŚRODEK są określone w CENNIKU.

IV. ZASADY WYNAJMU I ZAKWATEROWANIA
1. Doba pobytowa (hotelowa) rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 12.00 następnego dnia,
2. Cisza nocna w OŚRODKU obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 7.00 następnego dnia,
3. W przypadku chęci przyspieszenia lub przedłużeniu pobytu (tylko w przypadku, kiedy dany domek/miejsce nie jest zarezerwowany/e dla kolejnych GOŚCI), GOŚCIE są zobowiązani wcześniej uzgodnić z RECEPCJĄ OŚRODKA taką możliwość najpóźniej w dniu poprzedzającym oraz uiścić stosowną opłatę określoną w CENNIKU,
4. Bezpośrednio po przybyciu GOŚCIE (uprawniony pełnoletni przedstawiciel) zgłaszają się do RECEPCJI OŚRODKA, gdzie przeprowadzone zostaną niezbędne czynności:
– dokonanie stosownych opłat, a w przypadku dokonania ich wcześniej przedstawione będzie potwierdzenie
– dokonanie zameldowania przedstawiając wymagane dokumenty
– GOŚCIE otrzymują stosowne informacje dotyczące pobytu, w przypadku najmu domków klucz do drzwi wejściowych, pościel oraz worki na śmieci
– następnie w obecności przedstawiciela OŚRODKA następuje przekazanie domku/miejsca, sprawdzenie wyposażenia oraz zgłoszenie ewentualnych uwag co do jego stanu. W przypadku przyjęcia przez GOŚCI stanu domku/miejsca GOŚCIE zostają materialnie odpowiedzialni za domek/miejsce.
5. Przed opuszczeniem OŚRODKA GOŚCIE zgłaszają chęć zdania domku/miejsca i dokonywane są następujące czynności:
– zdanie domku w obecności przedstawiciela OŚRODKA, sprawdzenie stanu (pozostawiona pościel, domek uprzątnięty, śmieci wyniesione do oznaczonych pojemników na śmieci) oraz wyposażenia, zdanie klucza, w razie zastrzeżeń przedstawiciela OŚRODKA sprawa winna zostać wyjaśniona
– dokonanie w RECEPCJI OŚRODKA ostatecznego rozliczenia, w tym uiszczenie opłat za dodatkowe usługi, zwrot kaucji itp. oraz wymeldowania.
6. W przypadku stwierdzenia przez personel OŚRODKA zastrzeżeń dotyczących stanu domku/miejsca, braku porządku, uszkodzeń, braków w wyposażeniu lub braku przestrzegania REGULAMINU OŚRODKA przez GOŚCI w trakcie pobytu, zostanie sporządzona notatka służbowa i kaucja nie zostanie zwrócona w części lub całości z uwagi na konieczność pokrycia kosztów porządkowania, usunięcia zabrudzeń i zapachów, naprawy uszkodzeń.
7. W przypadku kosztów niezbędnych do przywrócenia stanu domku/miejsca przekraczających wartość kaucji OŚRODEK zastrzega sobie prawo dochodzenia pokrycia przez GOŚCI pełnych kosztów. W sytuacji braku możliwości wyceny wartości szkody OŚRODEK zastrzega sobie prawo ostatecznej wyceny w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia szkody.
8. W przypadku skrócenia pobytu, nagłego wyjazdu zgodnie z CENNIKIEM OŚRODEK nie dokonuje zwrotu wniesionych opłat.
9. Jakiekolwiek zmiany w zakresie terminu i długości pobytu, braku przybycia w stosunku do dokonanej wcześniej rezerwacji nie upoważnia GOŚCI do żądania zwrotu,
10. Dzieci do lat 3 nocujące w łóżku rodzica lub łóżeczku turystycznym, stanowiącym własność GOŚCIA OŚRODKA, nie wnoszą opłat za pobyt. W przypadku korzystania przez dziecko z osobnego łóżka obowiązuje opłata zgodna z CENNIKIEM,
11. OŚRODEK zastrzega sobie możliwość odmowy zakwaterowania osobom, w tym usunięcia z terenu OŚRODKA:
– pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– zachowujących się agresywnie, wulgarnie i niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami
– które nie uzgodniły z RECEPCJĄ OŚRODKA organizacji imprez, w tym o charakterze prywatnym.
12. na terenie OŚRODKA zabrania się w szczególności:
– spożywania alkoholu i palenia tytoniu w bezpośrednim sąsiedztwie uczestników kolonii lub obozów,
– zachowania w sposób naruszający spokój innych GOŚCI,
– poruszania się na terenie OŚRODKA pojazdami mechanicznymi bez zgody KIEROWNIKA OŚRODKA,
– wnoszenia na teren OŚRODKA, posiadania i używania broni palnej oraz białej,
– wnoszenia na teren OŚRODKA, posiadania i używania środków ogniopędnych, pirotechnicznych (w tym m.in. petard),
– wnoszenia na teren OŚRODKA, posiadania i używania narzędzi, urządzeń mechanicznych bez zgody KIEROWNIKA OŚRODKA,
– rozpalania ognisk, grillów itp. bez zgody KIEROWNIKA OŚRODKA i poza wskazanymi miejscami.
13. Na terenie domków zabrania się w szczególności:
– palenia tytoniu oraz tzw. e-papierosów (UWAGA! W przypadku stwierdzenia złamania tego zakazu do rachunku za pobyt Gościa naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości zgodnej z CENNIKIEM, przeznaczona na likwidację niepożądanego zapachu tytoniu),
– wynoszenia/przenoszenia z domku na zewnątrz lub w inne miejsce, przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. mebli, naczyń kuchennych, pościeli, koców, itp.),
– pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem,
– używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy nie stanowiących standardowego wyposażenia domku (np. własnych kuchenek, suszarek, grzejników i innych urządzeń mogących zakłócić pracę instalacji elektrycznej OŚRODKA),
– rozpalania grilla na drewnianych tarasach domków lub na pomostach. Korzystanie z własnego grilla musi być zgłoszone w RECEPCJI OŚRODKA i jest dozwolone wyłącznie, jeżeli jego rozpalenie nastąpi w odległości co najmniej 2 metrów od drewnianego domku lub pomostu i poza zasięgiem rzutu korony drzewa. GOŚCIE rozpalający grilla zobowiązane są do nadzorowania go podczas palenia, zaś zużyty, wygaszony i ostudzony węgiel/opał należy wysypać do kosza na śmieci.

V. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW I PORUSZANIA SIĘ NA TERENIE OŚRODKA
1. Wjazd na teren OŚRODKA pojazdem mechanicznym (tzn. silnikowym, dotyczy samochodów, quadów, motocykli, skuterów) dozwolony jest wyłącznie dla GOŚCI OŚRODKA.
2. Na terenie OŚRODKA obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
3. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie OŚRODKA dozwolone jest wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się parkowania pojazdów pod domkami/przy miejscach dla namiotów, a także wjazdu pojazdami w miejsca, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz. Niniejszy zakaz nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które w uzgodnieniu z RECEPCJĄ OŚRODKA mogą uzyskać zezwolenie na wjazd, bądź parkowanie pojazdu w miejscach zabronionych.
4. Miejsca parkingowe na terenie OŚRODKA nie są strzeżone. OŚRODEK nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie OŚRODKA, ani za znajdujące się w nich mienie. OŚRODEK nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, energia elektryczna, itp.).
5. Parking jest bezpłatny wyłącznie dla GOŚCI OŚRODKA wynajmujących domki podczas ich pobytu. W przypadku pobytów zorganizowanych warunki parkowania pojazdów mechanicznych określone mogą być w zawartej umowie.
6. Dopuszcza się wjazd pojazdem pod domek/na miejsce pobytu w dniu przyjazdu i wyjazdu GOŚCI, za uprzednim uzyskaniem zgody RECEPCJI OŚRODKA, w celu umożliwienia GOŚCIOM OŚRODKA rozpakowania/spakowania rzeczy osobistych. Czas postoju pojazdu w takich celach, poza wyznaczonymi na terenie Ośrodka obszarami parkingowymi, nie może przekraczać 1 godziny.
7. Całkowity zakaz parkowania obowiązuje na drodze dojazdowej do OŚRODKA i ciągach komunikacyjnych na terenie Ośrodka.
8. Za parkowanie w miejscach zabronionych OŚRODEK będzie pobierał dodatkowe opłaty w wysokości określonej w CENNIKU za każdy stwierdzony przypadek nie zastosowania się do zasad parkowania pojazdów ustalonych w niniejszym REGULAMINIE.
9. W przypadku uzasadnionej konieczności opuszczenia OŚRODKA lub wjazdu pojazdem na jego teren w okresie obowiązywania ciszy nocnej, należy z wyprzedzeniem uzgodnić ten fakt z RECEPCJĄ OŚRODKA.

VI. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT NA TERENIE OŚRODKA
1. Zezwala się na pobyt w OŚRODKU zwierząt domowych, z wyjątkiem zwierząt agresywnych, chorych, jadowitych.
2. Pobyt zwierząt (w tym także psów) w OŚRODKU możliwe jest wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu z RECEPCJĄ OŚRODKA i otrzymaniu stosownej zgody podczas dokonywania rezerwacji pobytu lub najpóźniej w momencie przyjazdu i dokonywania formalności meldunkowych. Pobyt zwierząt w OŚRODKU jest płatny, zgodnie z aktualnie obowiązującym CENNIKIEM.
3. Właściciele zwierząt podczas pobytu w OŚRODKU są zobowiązani do:
– wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w OŚRODKU, zgodnie z obowiązującym CENNIKIEM,
– posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,
– sprzątania nieczystości pozostawianych przez zwierzę,
– zapewnienia swojemu zwierzęciu, we własnym zakresie, niezbędnych warunków umożliwiających niezakłócony pobyt, np. legowiska lub wyżywienia,
– wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren OŚRODKA,
– utrzymywania zwierząt wyłącznie na smyczy i dodatkowo psów w kagańcu.
4. W przypadku nie stosowania się do zasad określonych w pkt. 3 powyżej, właściciele zwierząt będą zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości zgodnej z CENNIKIEM za każdy jednorazowo stwierdzony przypadek nie stosowania się do powyższych zobowiązań.
5. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
6. Stanowczo zabrania się:
– wprowadzania zwierząt na plażę,
– kąpieli zwierząt w jeziorze w obszarze plaży przeznaczonej dla Gości Ośrodka,
– pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, restauracji, sanitariatów,
– korzystania przez zwierzęta z mebli znajdujących się w domkach w charakterze legowiska.
7. Stwierdzenie przez personel OŚRODKA podczas odbioru końcowego domku/miejsca pozostawionych przez zwierzęta zabrudzeń (w tym m.in. sierści zwierząt na elementach mebli), skutkować będzie nałożeniem na GOŚCI dodatkowej opłaty w wysokości zgodnej z CENNIKIEM, za każde zabrudzone miejsce, zabrudzony mebel, przeznaczonej na pokrycie kosztów wykonania dodatkowego czyszczenia tych miejsc lub mebli.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych przez OŚRODEK usług, należy zgłaszać bezpośrednio w trakcie pobytu do RECEPCJI OŚRODKA. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia usług nie będą rozpatrywane.
2. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez:
– zamieszczenie go na stronie internetowej OŚRODKA: www.zabie.zhr.pl
– udostępnienie GOŚCIOM podczas dokonywania czynnościach rezerwacyjnych oraz wyłożenie go w każdym domku.
3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.05.2021 r.
4. Dokonanie rezerwacji pobytu w Ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego REGULAMINU.
5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje KIEROWNIK OŚRODKA lub Zarząd spółki zarządzającej OŚRODKIEM.